skip to Main Content

Adatvédelmi tájékoztató

A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a BAGOLYVÁR-OwlCastle Vendégház  nyilvántartási NTAK száma: UD20004886  adatvédelmi és adatkezelési politikájának rögzítése a törvényben meghatározott adatvédelmi és adatkezelési elvek figyelembevételével, mely által a Szolgáltató valamennyi szolgáltatásának igénybevétele során biztosított legyen az érintettek személyhez fűződő jogainak, különös tekintettel személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartása az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, a ki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

 1. Az adatkezelő megnevezése

Cégnév: FRI-DALI kft
Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló Soos dülö 2
E-mail: bagolyvar0@gmail.com
Adószáma: 12530463-1-09
Cégjegyzékszám: 09-09-007518
Nyilvántartási száma: NTAK : UD20004886
BAGOLYVÁR – OwlCastle VENDÉGHÁZ
– a továbbiakban Szolgáltató.
Az Ügyfél, Vendég személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy – a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével – ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

Az Ügyfél, Vendég mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 1. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.  Egyéb adatfeldolgozó megnevezése:
CHROME-Soft Kft.   Székhelye: Szombathely Semmelweis Ignác u. 2, 9700  tevékenysége : rendszerüzemeltető

Adatkezelő a számla kibocsátása céljából az Ügyfél, Vendég által megadott adatokat továbbítja az Ügyfél, Vendég részére. Az adattovábbítás céljának megjelölése: az Ügyfél, Vendég  részére számla kiállítása, melyet adatkezelő az Ügyfél, Vendég által megadott számlázási címre, elektronikus számla esetén az Ügyfél, Vendég által megadott e-mail címre küld.

Az adatkezelő továbbá az Hajdúszoboszló Város Polgármesteri Hivatal Adó Irodája által kiadott Vendég- és idegenforgalmi adónyilvántartásban az előírt ideig kötelezően őrzi a Panzióban és Vendégházban megszálló Vendégek, Ügyfelek adatait.

 1. A kezelt személyes adatok köre

A vendégkönyvben az Vendégnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

 • Vendég neve,
 • Vendég születési helye és ideje,
 • Lakcíme,
 • Állampolgársága,
 • A Vendég útlevelének, személyi igazolványának vagy vezetői engedélyének száma,
 • Az érkezésének napja és időpontja,
 • Távozás napja és időpontja,
 • Eltöltött vendégéjszakák száma,
 • Vendég vagy képviselőjének aláírása,
 • Kibocsátott számla, készpénzfizetési számla, nyugta sorszáma.

www.bagolyvarapartman.hu – továbbiakban: Weboldal – adatbázisa az Ügyfél, Vendég adatait az esetleges a regisztrációval nyújtott ingyenes szolgáltatás (szolgáltatás stb. leírása) teljesítése érdekében tárolja, azokat azonban az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra – az Ügyfél, Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával – küldünk az Ügyfél, Vendég számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

 1. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a regisztráció során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó  jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. Felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Szolgáltató részére marketingcélú anyagokat, hirdetéseket tartalmazó megkereséseket küldjön.

5.2. Az adatkezelés célja (pl.a  szolgáltatások nyújtásának biztosítása) . A Szolgáltató az Ügyfél, Vendég által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esetlegesen létrejövő megrendelés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Ügyfél, Vendég a weboldalon  történő regisztrációval, vagy üzenetküldéssel hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

pl.

 • hírlevél küldés
 • marketing célú adatkezelés,
 • árajánlat küldése

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő:  az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, illetőleg az ügyfél részére hírlevél megküldésére szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatások, továbbá egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatatja el ügyfél részére. Adatkezelő az ügyfél, vendég kifejezett hozzájárulásával küld a regisztráció során megadott e-mail címre marketing célú, saját hasonló szolgáltatásait vagy hirdetést tartalmazó hírleveleket.

Az szobafoglalás során megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: a telefonszám kezelése az esetleges megrendelési folyamat során azonosítási, kapcsolattartási célokat szolgál.

Az Ügyfél, Vendég adatait részben számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük.

5.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

5.4. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.5. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél, Vendég e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

 1. Az adatkezelés időtartama

6.1. A bejelentkezés során kötelezően megadott adatok kezelése a bejelentkezéssel kezdődik és annak tárolása a hatályos, erre vonatkozó adótörvényben megszabott határidőig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. Az ajánlatkérés során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését az Ügyfél, Vendég számunkra elküldött e-mailben kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 1. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ügyfélre, Vendégre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél, Vendég hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 1. Az ügyfél jogai

8.1. Az Ügyfél, Vendég bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Ügyfél, Vendég jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél, Vendég kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: 4200 Hszoboszló Soos dülö 2  ( Hóvirág u 7756 )
E-mail: bagolyvar0@gmail.com

Az Ügyfél, Vendég bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

8.4. Az Ügyfél, Vendég bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél, Vendég a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az ügyfél, vendég, bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

8.6. Amennyiben az Ügyfél, Vendég szolgáltatás igénybevételéhez a bejelentkezés során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel, vendéggel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a bejelentkezéskor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek, Vendégek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél, Vendég a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Back To Top
Translate »